FACILITACE

V překladu znamená obecně 'usnadnění'. V našem případě jde o usnadnění procesu komunikace mezi lidmi, kteří se snaží nalézt společné řešení či dojít k určitému cíli.

Může jít o strategické porady, případové konference či veřejná setkání.

Využití externího facilitátora umožní všem zúčastněným stranám, aby se plně zapojily do procesu rozhodování o řešení. Facilitátor je odborník zodpovědný za proces setkání a usnadnění komunikace směrem, který postupuje k vytyčenému cíli. Konkrétní návrhy řešení či dohody však vytváří účastníci sami.

 Nabízím facilitaci jakýchkoliv setkání, porad či veřejných setkáních v oblastech

- práce s problémovou situací (odhalení, analýza, řešení)

- plánování (strategické, taktické, operativní, akční, ...)

- vztahy na pracovišti či ve skupině (zlepšení komunikace, klimatu, předávání informací, vyjasnění a řešení problémů mezi kolegy či celým kolektivem, ...)

- zvýšení produktivity, efektivity, komunikace, sounáležitosti skupiny

Facilitace případových konferencí:

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání klienta, jeho rodiny a všech, kteří pro ně představují, nebo mohou představovat, podpůrnou síť.

Cílem setkání je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče.